ลงทะเบียนได้ทันทีสำหรับนักเรียนสายสามัญ ปวช. GED หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงประเภททุนหลังจากชำระเงินและลงทะเบียนแล้ว