ลงทะเบียนได้ทันทีสำหรับนักเรียนสายสามัญ ปวช. GED หรือเทียบเท่า
*ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัด
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงประเภททุนหลังจากชำระเงินและลงทะเบียนแล้ว