สมัครเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพผ่านทาง Online

ตัวอย่าง  25/02/2545
ยอมรับเงื่อนไขในการสมัคร**
Modified : 30/05/2561
ข้อตกลงในการสมัครออนไลน์
การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 1. ผู้สมัครเข้าศึกษาสามารถสมัคร ONLINE
 2. รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากโรงเรียนที่ตนศึกษา โดยสามารถใช้ผลการเรียน เมื่อสิ้นสุดชั้น ม.5 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของ ม.6 สมัครในหลักสูตรภาษาไทยได้ทุกคณะ ยกเว้นคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ เมื่อกรอกข้อมูลสมัครเสร็จแล้ว จะต้องผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือก
 3. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 4. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืน ระเบียบการคัดเลือก หรือการกรอกข้อความไม่เป็นความจริง ผู้สมัครยินยอมให้ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยไม่มี ข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. มหาวิทยาลัยจะถือว่าสถานภาพการเป็นนักศึกษาจะเริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่นักศึกษาได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
 6. หากผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและมีสถานภาพเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนหรือเงินอื่นใด ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากนักศึกษาไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ผู้สมัครตกลงและยินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครนักศึกษา หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทราบ ตกลง และยินยอมว่า มหาวิทยาลัยมีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ในเว็บไซต์ https://www.bu.ac.th/th/privacypolicy หรือที่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหลัง
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
  3. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และต้องการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
  4. สถาบันการศึกษาของผู้สมัคร ตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 จะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะ จากกระทรวงศึกษาธิการ และวุฒิการศึกษาจะต้องระบุวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียนของภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา
 2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา
 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่นเพราะความประพฤติ
**ห้ามใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัคร หากตรวจพบจะถูกถอนสภาพนักศึกษา และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย**