สมัครเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพผ่านทาง Online

ตัวอย่าง  25/02/2545
ยอมรับเงื่อนไขในการสมัคร**
Modified : 30/05/2561
ข้อตกลงในการสมัครออนไลน์
การสมัครเข้าศึกษา โครงการ Pre-degree
 1. การเทียบโอนหน่วยกิต
  1. ผู้สมัครจะต้องเรียนครบ 3 โมดูล (1 โมดูล = 1 หน่วยกิต) 3 หน่วยกิต เทียบเท่า 1รายวิชา จึงจะสามารถเทียบโอนวิชาได้ ในกรณีที่เรียนไม่ครบ 3 โมดูล จะไม่สามารถเทียบโอนวิชาได้
  2. หน่วยกิตจะสามารถเก็บไว้ในคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่เรียนจบ โมดูล นั้นๆ
  3. กรณีเรียนไม่ครบ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะถือว่าเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
 2. โมดูล การออกแบบคอนเสิร์ต ( Concert Design ) จะเปิดรับสมัครจำนวน 50 คน เมื่อเต็มจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัครทันที
 3. ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืน ระเบียบการคัดเลือก หรือการกรอกข้อมูลไม่เป็นความจริง ผู้สมัครยินยอมให้ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยไม่มี ข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน
 4. ผู้สมัครตกลงและยินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครนักศึกษา หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทราบ ตกลง และยินยอมว่า มหาวิทยาลัยมีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ในเว็บไซต์ https://www.bu.ac.th/th/privacypolicy หรือที่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหลัง
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โครงการ Pre-degree มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 1. เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-ม.6) หรือ กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3) (หรือเทียบเท่า)
 2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา
 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่นเพราะความประพฤติ
การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 1. ผู้สมัครเข้าศึกษาสามารถสมัคร ONLINE
 2. รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากโรงเรียนที่ตนศึกษา โดยสามารถใช้ผลการเรียน เมื่อสิ้นสุดชั้น ม.5 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของ ม.6 สมัครในหลักสูตรภาษาไทยได้ทุกคณะ ยกเว้นคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ เมื่อกรอกข้อมูลสมัครเสร็จแล้ว โปรแกรมจะประมวลผลการสมัครพร้อมประกาศผลการคัดเลือก ทาง Website ทันที
  กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจาก กศน. หรือ ปวส. ต้องมาสมัครและสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ทั้งสองวิทยาเขต
 3. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 4. ข้อความที่กรอกข้อมูลต้องเป็นความจริงทุกประการ หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืน ระเบียบการคัดเลือก หรือการกรอกข้อความไม่เป็นความจริง ผู้สมัครยินยอมให้ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยไม่มี ข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
  3. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และต้องการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
  4. สถาบันการศึกษาของผู้สมัคร ตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 จะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา
 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่นเพราะความประพฤติ
 4. สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) สาขา วิทยาศาสตร์ หรือสำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
หมายเหตุ : ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1.2 หรือ 1.3 ต้องสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต
**ห้ามใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัคร หากตรวจพบจะถูกถอนสภาพนักศึกษา และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย**

       มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะจัดแผนการศึกษา (Degree Plan) ให้ผู้สมัครทุกคนเพื่อจะได้สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ระบุในหลักสูตร หากมีเหตุอันเกิดจากผู้สมัครที่ทำให้ไม่สามารถเรียนได้ตามแผนการศึกษา ผู้สมัครรับทราบว่าอาจจะสำเร็จการศึกษาล่าช้า โดยไม่ถือเป็นความผิดของมหาวิทยาลัย


       Bangkok University will set an appropriate degree plan for all applicants to enable them to graduate within the period specified by their curricula. Should any applicant be unable to graduate within the specified period due to circumstances of their own making, the applicant acknowledges that their graduation may be delayed and that the university is not at fault.