สมัครเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพผ่านทาง Online

ตัวอย่าง  25/02/2545
ยอมรับเงื่อนไขในการสมัคร**
Modified : 30/05/2561
ข้อตกลงในการสมัครออนไลน์
 1. ผู้สมัครเข้าศึกษาสามารถสมัคร ONLINE
 2. รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากโรงเรียนที่ตนศึกษา โดยสามารถใช้ผลการเรียน เมื่อสิ้นสุดชั้น ม.5 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของ ม.6 สมัครในหลักสูตรภาษาไทยได้ทุกคณะ ยกเว้นคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ เมื่อกรอกข้อมูลสมัครเสร็จแล้ว โปรแกรมจะประมวลผลการสมัครพร้อมประกาศผลการคัดเลือก ทาง Website ทันที
  กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจาก กศน. หรือ ปวส. ต้องมาสมัครและสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ทั้งสองวิทยาเขต
 3. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 4. ข้อความที่กรอกข้อมูลต้องเป็นความจริงทุกประการ หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืน ระเบียบการคัดเลือก หรือการกรอกข้อความไม่เป็นความจริง ผู้สมัครยินยอมให้ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยไม่มี ข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
  3. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และต้องการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
  4. สถาบันการศึกษาของผู้สมัคร ตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 จะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา
 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่นเพราะความประพฤติ
 4. สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) สาขา วิทยาศาสตร์ หรือสำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
หมายเหตุ : ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1.2 หรือ 1.3 ต้องสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต

**ห้ามใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัคร หากตรวจพบจะถูกถอนสภาพนักศึกษา และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย**

       มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะจัดแผนการศึกษา (Degree Plan) ให้ผู้สมัครทุกคนเพื่อจะได้สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ระบุในหลักสูตร หากมีเหตุอันเกิดจากผู้สมัครที่ทำให้ไม่สามารถเรียนได้ตามแผนการศึกษา ผู้สมัครรับทราบว่าอาจจะสำเร็จการศึกษาล่าช้า โดยไม่ถือเป็นความผิดของมหาวิทยาลัย


       Bangkok University will set an appropriate degree plan for all applicants to enable them to graduate within the period specified by their curricula. Should any applicant be unable to graduate within the specified period due to circumstances of their own making, the applicant acknowledges that their graduation may be delayed and that the university is not at fault.