ลงทะเบียนได้ทันทีสำหรับนักเรียนสายสามัญ ปวช. GED หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงประเภททุนหลังจากชำระเงินและลงทะเบียนแล้ว
สำหรับนักเรียนสายสามัญและ ปวช. เท่านั้น โดยต้องแนบหลักฐาน GPAX 4 หรือ 5 เทอมแรก มากกว่า 3.5 ขึ้นไปและรออนุมัติ ภายใน 7 วัน
*ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนได้ทันทีสำหรับนักเรียนสายสามัญ ปวช. GED หรือเทียบเท่า
ลงทะเบียนได้ทันทีสำหรับนักเรียนสายสามัญ ปวช. GED หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงประเภททุนหลังจากชำระเงินและลงทะเบียนแล้ว